tel. +48 609 610 148

Nowości w księgowości

22 lutego 2017

Obniżony limit płatności gotówkowych

Firmowe płatności powyżej 15 000 zł mogą być realizowane wyłącznie za pośrednictwem rachunku płatniczego danego przedsiębiorcy. Podatnicy PIT prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oraz podatnicy CIT nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji o wartości przekraczającej 15 000 zł została zrealizowana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.


Dotychczas limit płatności gotówkowych wynosił 15 000 euro. Ponadto, do 31 grudnia 2016 r. płatność przeprowadzona bez pośrednictwa rachunku w wysokości przekraczającej 15 000 euro nie wiązała się z żadnymi konsekwencjami podatkowymi. Wyjątkiem była sytuacja, gdy organy podatkowe w toku postępowania podatkowego stwierdziły, że transakcja, z którą wiązała się płatność, nie miała w rzeczywistości miejsca. Obecnie płatność powyżej 15 000 zł oznacza brak prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została zrealizowana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Gdy wydatek związany z daną transakcją zrealizowaną wbrew nakazowi został zaliczony do kosztów podatkowych przed dniem gotówkowego rozliczenia się przedsiębiorców, podatnik ma obowiązek zmniejszyć koszty uzyskania przychodów albo - w przypadku braku możliwości ich zmniejszenia - zwiększyć przychody w miesiącu, w którym miała miejsce płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Nowe regulacje podatkowe mają zastosowanie do płatności przeprowadzanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2016 r. W przypadku „przesuniętych" lat podatkowych przepisy przejściowe stosuje się odpowiednio. Podatnicy znajdujący się w takiej sytuacji mają zatem więcej czasu na przygotowanie się do zmian.

zobacz więcej
22 lutego 2017

Odwrotne obciążenie przy usługach budowlanych

Rozszerzono katalog towarów i usług, w odniesieniu do których zastosowanie znajdzie mechanizm odwrotnego obciążenia, czyli procedura reverse charge.

- Jeżeli mamy do czynienia ze świadczeniem usług na rzecz podmiotu, który nie jest podatnikiem VAT, to wówczas procedury odwrotnego obciążenia nie stosuje się. W takiej sytuacji usługodawca rozlicza VAT należny. W odniesieniu do robót budowlanych rozliczenie na zasadach odwrotnego obciążenia znajduje natomiast zastosowanie pod warunkiem, że podatnik wykonujący prace budowalne działa jako podwykonawca. W takim przypadku usługodawca nie rozlicza VAT należnego. Jeżeli natomiast podatnik wykonuje roboty budowlane jako generalny wykonawca, to opodatkowanie następuje na zasadach ogólnych, tj. usługodawca rozlicza VAT należny. Regulacje te odnoszą się do usług, które zostaną wykonane od 1 stycznia 2017 r. Dotyczą także tych usług, które zostały rozpoczęte w 2016 r., ale nie zostały w tym roku zakończone. Gdy podatnik świadczący usługę budowlaną jako podwykonawca otrzymał w 2016 r. (opodatkowaną na zasadach ogólnych, według przepisów obowiązujących do końca 2016 r.) zaliczkę na poczet wykonania usług budowlanych, a prace zostaną wykonane w 2017 r., to wówczas - na podstawie przepisów przejściowych - podatnik ten będzie zobowiązany do korekty rozliczenia tej zapłaty (w tym także VAT należnego od zaliczki). Korektę tę należy zrobić w rozliczeniu na bieżąco, tj. za okres, w którym zostanie wykonana usługa. VAT należny od całej wartości usługi (w tym także od wcześniejszej zaliczki) rozlicza usługobiorca. Taki sposób postępowania, tj. korygowanie bieżących rozliczeń, powoduje, że podatnik nie wystawia żadnej faktury korygującej, nie koryguje on także swoich rozliczeń podatkowych wstecz (np. w okresie zapłaty zaliczki).

zobacz więcej
1 lutego 2017

Kwota wolna od podatku 2017

Wprowadzono nowe regulacje w zakresie kwoty wolnej od opodatkowania PIT - nawet 6600 zł.

Od 1 stycznia 2009 r. kwota wolna od podatku wynosiła niezmiennie 3 091 zł. Regulacja, która obowiązuje od 1 stycznia 2017 r., wprowadziła degresywną (malejącą) kwotę wolną od opodatkowania, zależną od dochodów uzyskiwanych przez podatników. Zwolnione od opodatkowania są dochody nieprzekraczające w roku podatkowym 6 600 zł. W przypadku dochodów od 6 600 zł do 11 000 zł kwota wolna stopniowo się zmniejsza. Przy dochodach od 11 000 zł do 85 528 zł rocznie wynosi ona tyle co w latach poprzednich (3 091 zł). Dla osób o dochodach powyżej 85 528 zł rocznie kwota wolna stopniowo się zmniejsza. Natomiast podatnicy zarabiający od 127 000 zł rocznie zostali zupełnie pozbawieni kwoty wolnej. Nowa kwota wolna wpływa także na sposób kalkulacji zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego Przepis nakazuje zatem szacowanie, już na początku roku, czy osiągane przez podatnika dochody będą mieścić się w pierwszym czy drugim przedziale obowiązującej skali podatkowej. W zależności od tego trzeba będzie ustalać możliwość pomniejszania podatku o kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556,02 zł. Nowe przepisy co do zasady nie wprowadzają zmian w zakresie poboru zaliczek przez pracodawcę w trakcie roku podatkowego. Zmiany wynikają jedynie z konieczności dostosowania zaliczek do zmienionej skali podatkowej. Nadal pracodawca obniża zaliczkę o 1/12 kwoty 556,02 zł, pod warunkiem że otrzyma od pracownika przed wypłatą pierwszego w danym roku wynagrodzenia odpowiednie oświadczenie. Zasadniczo opodatkowanie według nowej skali podatkowej będzie następować dopiero w momencie składania zeznania rocznego.

zobacz więcej
1 lutego 2017

PODATEK CIT 15%

Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono preferencyjną stawkę CIT w wysokości 15 proc. (zamiast 19 proc.) dla małych podatników.


Obniżoną stawkę mogą stosować tylko podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą VAT nie przekroczyła w poprzednim roku wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej kwocie 1 200 000 euro (w 2017 r. kwota ta wynosi 5 157 000 zł). Z preferencyjnego opodatkowania mogą również skorzystać podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w pierwszym roku swojej działalności. W kolejnych latach prawo do korzystania z preferencyjnej stawki będzie uzależnione od zachowania statusu małego podatnika. Ze stosowania obniżonej stawki podatku zostały natomiast wyłączone podatkowe grupy kapitałowe. Z kolei podmioty utworzone w wyniku przekształceń określonych w znowelizowanych przepisach nie mogą stosować obniżonej stawki w roku podatkowym, w którym nastąpiło rozpoczęcie przez nie działalności oraz w roku podatkowym następującym bezpośrednio po nim. Z preferencyjnej stawki 15 proc. podatnicy ci będą więc mogli skorzystać dopiero od początku trzeciego roku, pod warunkiem, że nadal będą spełniali kryteria uznania ich za małych podatników.

zobacz więcej